Základ C# 18 – Vlastné konverzie tried [Custom class conversions]

Pri základných triedach ako int, float a podobných môžete ľahko priradiť jeden typ k inému – napríklad hodnotu int k premennej typu float. Dnes si ukážeme ako niečo podobné dosiahnuť pri vlastných triedach.