Základ C# 2 – Syntax

Syntax je súčasť každého jazyka, či už toho, ktorým sa dorozumievame, alebo iného. Dnes sa pozrieme na syntax jazyka C#.

Na vysvetlenie syntaxu budeme používať príklad z prvého dielu – Hello World program.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Hello_World_Csharp
{ 
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			Ccnsole.WriteLine("Hello, World!");
			Console.ReadKey();
		}
	}
}

Ako z príkladu môžete vidieť, každý riadok kódu ukončujeme bodkočiarkou [semicolon]. Akonáhle na bodkočiarku zabudnete, kompilácia bude neúspešná a Visual Studio vás na to upozorní.

Množinové zátvorky, bloky kódu

Ďalšou časťou sú množinové zátvorky. Tie vymedzujú blok kódu. Blok kódu väčšinou nasleduje po označení menného priestoru [namespace], triedy [class] alebo funkcie [function]. Taktiež sa používa pri uzavretých častiach kódu ako sú podmienky alebo cykli, o ktorých si povieme v im určených kapitolách. Každý blok kódu musí začínať znakom { a končiť znakom }.

Bodky

Bodka v jazyku C# špecifikuje členov. V kóde  Console.WriteLine("Hello, World!"); vidíte bodkou oddelené WriteLine od Console, čo označuje, že budeme používať funkciu WriteLine, ktorá sa nachádza v triede Console. Trieda Console sa nachádza v mennom priestore System a kedže sme na začiatku program informovali o tom, že budeme tento menný priestor používať, kompilátor ju k nemu automaticky priradí. Ak by sme toto nešpecifikovali, museli by sme napísať System.Console.WriteLine("Hello, World!"); , čím by sme kompilátoru priamo povedali, že triedu Console ma hľadať v mennom priestore „System“ a teda že táto trieda je členom daného menného priestoru.

Zátvorky

Ďalšia z vecí ktorú si všimnete sú obyčajné zátvorky. Tieto majú hneď dve využitia. V našom kóde ich môžete vidieť, ako definujú parametre funkcie. Pri funkcií WriteLine jej odovzdávame parameter „Hello, World!“, a tým jej povieme čo ma na obrazovku napísať. V našej vlastnej funkcií Main definujeme, že bude mať ako parameter premennú args, ktorý je typu „string[]„. Druhé využitie je pri počítaní, kde môžme použiť  klasicky ako napríklad : 5*(2+5)  a vďaka tomu kompilátor vie, že má najprv vypočítať 2+5 a potom to vynásobiť piatimi. Čiže fungujú ako pri klasickej matematike.

Úvodzovky

Úvodzovky majú využitie jasne definované – obklopujú text ktorý má byť chápaný ako reťazec znakov (string), ten musí byť vždy obklopený úvodzovkami.

Uníkové sekvencie

Únikové sekvencie sa používajú v rámci reťazcov znakov. Používajú sa keď chcete zobraziť špeciálne znaky, ktoré normálne zobraziť nejde, alebo napríklad do textu pridať nový riadok. Niektoré z nich vám vymenujem v tabuľke nižšie.

Kliknite pre zobrazenie

ZnakPopis
\aMôže spôsobiť zvuk upozornenia
\bTlačídlo BackSpace
\fPrejde do ďalšieho paragrafu
\nPoužije nový riadok
\rTlačidlo enter
\tHorizontálny tabulátor
\vVertikálny tabulátor
\‘Znak apostrof
\“Znak úvodzovky
\\Znak obrátené lomeno
\?Znak otáznik
\ 000ASCII znak danej hodnoti (desiatková sústava)
\x hhASCII znak danej hodnoty (šestnástková sústava)
\x hhhhUnicode znak danej hodnoty (šestnástková sústava)

Matematické znamienka

Znamienka sú používané podobne ako v matematike. Ich význam nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Kliknite pre zobrazenie

Znak Popis
+ Spočítavanie
Odpočítavanie
* Násobenie
/ Delenie
% Modulo delenie (Vracia zvyšok po delení)
= Priradenie
== Porovnanie rovnosti
!= Porovnanie nerovnosti
! Obratí význam pravdivosti
< Menšie ako
> Väčšie ako
<= Menšie alebo rovné
>= Väčšie alebo rovné
++,– Pripočítanie alebo odpočítanie 1

Komentáre

Ako posledné si povieme o komentároch. Komentáre sú dobrý spôsob ako si v kóde niečo zaznačiť alebo vysvetliť pre niekoho iného, kto bude kód neskôr čítať. Tieto komentáre sú pri kompilácií ignorované a preskakované. Je viacero spôsobov ako písať komentáre.
1. Komentár môže začínať znakmi // (dve lomená za sebou). Tieto znaky poukazujú na miesto, kde komentár začína, a je automatický ukončený na konci riadku.
2. Druhý spôsob ako začať komentár je pomocou znakov /* (lomeno a hviezdička) a končí znakmi */ (obrátené poradie – hviezdička a lomeno). Tento komentár má presne definovaný začiatok a koniec.
3. Tretí typ komentáru je špecifický a používa sa pred premennými, funkciami alebo triedami a začína znakmi ///.  Ak sú správne zadané automaticky sa vygeneruje kód, ktorým je možné dokumentovať program. Medzi tagy <summary> môžte napísať popis funkcie/triedy/premennej a pokiaľ má funkcia parametre, tak medzi tagy <param> môžete popísať aj tie. Tieto informácie sa zobrazia aj pri použití funkcie neskôr v kóde.

//riadkový komentár
/* "blokový 
komentár" */
/// <summary> ///
/// </summary> ///
///<param name="args"></param>

Komentáre majú ešte jedno využitie : tým, že ich kompilátor ignoruje, môžeme nimi zablokovať časť kódu.

Pre dnešní diel by to stačilo, v ďalšom diely sa pozrieme na premenné.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Návrat hore